Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja, irányelvei, irányadó jogszabályok, hatálya:

E tájékoztató célja, hogy a Magyar Geotermális Egyesület által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi politikáját, elveit rögzítse.

A tájékoztató kiadásának fontos célja, hogy összehangolja az egyesület, mint szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak védelme érdekében, továbbá biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

A tájékoztató kialakításakor különös tekintettel járt el és vette figyelembe a szervezet az Európai Parlament és Tanács 2016/769 Rendeletében (továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény idevágó rendelkezéseit.

A jelen adatvédelmi tájékoztató az egyesület http://www.mgte.hu címen elérhető weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki, mely visszavonásig érvényes.

Az egyesület (adatkezelő) honlapja nyilvános, azt bárki látogathatja anélkül, hogy az ún. technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

2. Adatkezelő személye:

Neve: Magyar Geotermális Egyesület

Székhelye: 1021 Budapest, Ötvös János u. 3.

Telefon: +36-30-1266816

e-mail: info@mgte.hu

honlap: www.mgte.hu

Az egyesület, mint adatkezelő Magyarországon bejegyzett szervezet.

3. Fogalom meghatározások:

 • GDPR (General Data Protection Regulation): 2016/679/EU rendelet. Olvasható az eur-lex.europa.eu portálon. Magyar nyelvű szövege közvetlenül elérhető a bit.ly/GDPR-hu rövidített linken.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy vagy egyéb szerv, mely a személyes adatok kezelésének céljait, eszközeit önállóan vagy másokkal együttesen határozza meg, meghozza és végrehajtja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon (automatizált vagy nem automatizált módon) végzett bármely művelet. Így különösen: a rögzítés, gyűjtés, tárolás, lekérdezés, betekintés, közlés, felhasználás, továbbítás, hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, megsemmisítés.
 • személyes adat: érintett (azonosított vagy azonosítható) természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a személy, aki valamely azonosító, például név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, online azonosító, helymeghatározó adat, vagy egyéb tényező, ismérv alapján azonosítható.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, egyéb szerv, mely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • harmadik fél: valamennyi természetes személy, jogi személy vagy szerv, mely nem azonos az érintettel, adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezeléséhez felhatalmazást kap.
 • érintett hozzájárulása: az érintett természetes személy akaratának egyértelmű, önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kinyilvánítása, mellyel félreérthetetlenül fejezi ki beleegyezését az Őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • adatvédelmi incidens: valamely okból bekövetkező olyan sérülés, melynek okán a kezelt személyes adat(ok) véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz jogosulatlan hozzáférést eredményez.
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • adattörlés: az adatok oly módon történő felismerhetetlenné tétele, hogy azok helyreállítása többé nem lehetséges.

4. Az adatkezelés irányelvei:

A személyes adatok kezelését az érintett számára átlátható módon, jogszerűen és tisztességesen kell végezni.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel törekedve, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, ami az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé. Ennél hosszabb ideig akkor kerülhet sor, ha az közérdekű archiválás, tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból történik a tárolás.

5. Az adatkezelés célja:

Az egyesület az alábbi célok érdekében kezel személyes adatokat:

 • kapcsolatfelvétel
 • tagfelvételi igény, kérelem
 • kapcsolat tartás
 • információ közlés
 • információ kérés
 • tagdíjak megfizetése
 • az egyesület által nyújtandó szolgáltatások igénybevételéhez,
 • szakmai és egyéb rendezvényekre való regisztrációhoz, részvételhez

6. Kezelt adatok köre, adatkezelés módja:

név: az azonosításhoz

e-mail cím, telefonszám, lakcím, levelezési cím: a kapcsolattartáshoz

számla kötelező adattartalma: adózásról szóló törvény előírásainak való megfelelés céljából

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik
 • az adatkezelés célja megszűnt
 • az érintett kéri

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni:

postai úton: Magyar Geotermális Egyesület

1021 Budapest, Ötvös János u. 3.

e-mail útján: info@mgte.hu

 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság elrendelte

Az érintett természetes személy adatait az adatkezelő saját szerverén, számítógépén tárolja. Az adatok kezeléséhez kizárólag az adatkezelőnek van lehetősége.

Az adatszolgáltatás önkéntes minden esetben. Az érintett maga dönt arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben hozzájárulását adja, úgy adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Adatkezelő személyes adatot csak abban az esetben továbbít harmadik személy részére, amennyiben ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult vagy az adattovábbításra törvény ad felhatalmazást.

Adatkezelő az esetleges adattovábbításról nyilvántartást vezet.

Adatkezelő tevékenysége ellátásához adatfeldolgozót jogosult igénybe venni. Az adatfeldolgoző kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és kapott utasítások szerint jogosult eljárni.

Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó a weboldal üzemeltetésével összefüggően:

 • Neve: Andcode Development Kft
 • Székhelye: 2151 Fót, Géze fejedelem utca 16.
 • E-mail címe: contact@andcode.hu
 • Honlap: https://andcode.hu/

Adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján meghatározott időközönként karbantartja a weboldalt.

Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó az adózási és számviteli törvénynek való megfelelőség érdekében:

 • Neve:
 • Székhely:
 • Telefonszáma:
 • E-mail címe:

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adózási és számviteli feladatok ellátása keretében végez adatfeldolgozást.

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A tájékoztatás kéréshez való jog: bármely személy az egyesület elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérhet, hogy milyen célból, milyen jogalapon és mennyi ideig kezeli adatait. A kérelemre adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül a megadott elérhetőségre tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog: bármely személy az egyesület megadott elérhetőségein kérheti adata(i) módosítását. A kérelemre adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik.

Törléshez való jog: bármely személy az egyesület elérhetőségein írásban kérheti adatának törlését. A kérelemre adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik.

Azon adatok, melyek jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kerülnek tárolásra, törlés helyett zárolásra kerülnek, oly módon, hogy azok más célra való felhasználását megakadályozzuk.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósóság

Postacím: 1530 Budapest, PF: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36/1-391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: https://naih.hu

Scroll to Top