ÁSZF

Általános szerződési feltételek, általános felhasználói feltételek a www.mgte.hu weboldal használatához

Jelen tájékoztató célja, hogy a Magyar Geotermális Egyesült (továbbiakban:  MGtE) által a geotermális energia kutatásával, hasznosításával és környezetvédelmi kérdéseivel foglalkozó tagjai és a téma iránt érdeklődő külső személyek részére szolgáltatásként készített weboldal Felhasználó általi igénybevételének feltételeit szabályozza, az általános szerződési feltételeket rögzítse

A weboldal létrehozásának alapja az MGtE által alapításkor elfogadott alapszabályban megfogalmazott célok, különösen fő célja:

„Az MGtE fő célja: a hazai geotermális energia bányászatával és többcélú hasznosításával foglalkozó egyesületi tagok szakmai képviselete, a geotermális energia kitermelésével és hasznosításával kapcsolatos tudományos kutatás, fejlesztés és alkalmazás segítése és előmozdítása, illetve a fentiekkel kapcsolatos tevékenységek koordinálása, valamint szakértői tevékenység ellátása Magyarország területén.”

A Felhasználók a weboldal megtekintésével, regisztrációjukkal mindenkor elfogadják a jelen tájékoztatóban rögzített feltételeket. Ez minden olyan felhasználási területre érvényes, melyen keresztül a weboldal elérhető.

MGtE, mint szolgáltató adatai:

Magyar Geotermális Egyesület

Székhelye, levelezési címe: 1021 Budapest, Ötvös János u. 3.

e-mail címe: info@mgte.hu

Telefonszáma: +36/30-126-6816

honlap: www.mgte.hu

Adószáma: 18228326-2-43

Egyesület megalakulásának időpontja: 1995. október 5.

Nyilvántartásba vétel: Fővárosi Bíróság 7-Pk.61.316/95/2. sz. határozata

Jelen tájékoztató személyi hatálya:  kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, vagy jogi személyiség nélküli szervezetre, egyéb szervre, aki/amely megnyitja a weboldalt annak érdekében, hogy annak szolgáltatását igénybe vegye, így különösen az egyesület tagnyilvántartásában szereplő rendes tajgaira, pártoló tagjaira, tiszteletbeli tagjaira, illetve mindazokra, akik a honlapot látogatják, továbbá az Egyesülettel szerződéses viszonyba kerülnek.

Tárgyi hatálya kiterjed:  az MGtE tagjai és az MGtE közötti tagi jogviszonyból, továbbá az MGtE és vele szerződött valamennyi szerződéses jogviszonyból eredő jogokra és kötelezettségekre, beleértve a honlap látógatóinak egyes jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan feltételeket is.

Időbeli hatálya az MGtE-vel  tagsági viszonyba került személyek esetében attól az időponttól irányadó, mikor a tagsági jogviszony létrejött és addig tart, míg a tagsági jogviszony fennáll. Egyéb szerződéses jogviszony esetében a szerződés létrejöttétől, amíg a szerződéses jogviszony meg nem szűnik. A megszűnés után e jogviszonyokból eredően esetleges jogviták tekintetében alkalmazandó.

Az MGtE és tagjai közötti jogviszony: az egyesület Alapszabályában foglaltak szerint jön létre.

„1. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan belföldi illetve külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a II. fejezetben felsorolt célokkal és feladatokkal egyetért és az MGtE alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja”

2. A tagfelvételi kérelem írásban nyújtandó be az elnökséghez. Az elnökség a tagfelvétel kérdésében soron következő elnökségi ülésen határoz. Az elnökség határozata ellen az egyesület közgyűléséhez előterjesztendő fellebbezésnek van helye. A közgyűlés döntése ellen az érdekeltek jogorvoslattal fordulhatnak az illetékes bírósághoz. Az egyesületi tagság elnyerése az elnökség elfogadó döntése után az esedékes tagdíj befizetésével válik véglegessé.

3. Az egyesület pártoló tagja lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, szervezet, aki/amely az egyesület célitűzéséveivel egyetért, az erkölcsileg és anyagilag támogatja.

4. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, akit az egyesület céljaival kapcsolatos kiemelkedő kutatói, oktatói, fejlesztési vagy alkalmazási tevékenységéért, az elnökség javaslatára a közgyűlés tiszteletbeli tagjává fogad.”

A tagfelvételi kérelem az MGtE honlapján elérhető.

Az MGtE és vele nem tagsági jogviszony alapján szerződéses kapcsolatba lépő felek esetében az egyedi szerződések alapján jön létre szerződéses jogviszony.

Az MGtE-vel létrejövő tagsági jogviszonyok esetében a fő szabályokat az Alapszabály tartalmazza, míg az egyéb jogviszonyok esetében a szerződés. Ahol a jelen tájékoztató és az Alapszabály között esetlegesen ellentmondás áll fenn, úgy az irányadó az Alapszabály, illetve az adott tárgy szerinti szerződés.

 Az ÁSZF kizárólag az Alapszabállyal együtt értelmezendő és érvényes, jelen tájékoztató elfogadásával az Alapszabály is elfogadásra kerül!

Az MGtE által fenntartott weboldal vonatkozásában:

Felhasználónak minősül minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéb szerv, aki/amely megnyitja a weboldalt annak érdekében, hogy annak szolgáltatását igénybe vegye, így különösen az egyesület tagnyilvántartásában szereplő rendes tajgai, pártoló tagjai, tiszteletbeli tagjai, illetve mindazok, akik a honlapot látogatják.


Szolgáltatás: a www.mgte.hu weboldal bármely oldala, aloldala, információ, a weboldal által kínált bármely funkció, ott tárolt adat, onnan küldött levél, ott található hír, cikk, stb., melynek igénybevételére bármilyen eszközön (pl. mobiltelefon, laptop, tablet, számítógép, stb.) sor kerül.

A szolgáltatás használata:  Az oldal használata előtt olvassa el a jelen tájékoztató feltételeit.

Amennyiben azokat nem fogadja el, úgy a weboldalt ne használja.

A weboldal használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat elolvasta, azokat tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek elismerte.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy a weboldal védett illetéktelen másolás, korlátlan használat ellen és ilyen védelmet biztosító védelmi kulcsokat tartalmazhat. Felhasználó ezzel együtt fogadja el a weboldal használatának feltételeit.

Bármilyen a szolgáltatással kapcsolatos probléma esetén Felhasználó az egyesület vezetőjéhez fordulhat.

A weboldal használata díjmentes. A weboldalon lehetnek olyan tartalmak, adatok, információk, melyek kizárólag az egyesület nyilvántartásba vett tagjai által elérhetőek.

A weboldal használatához internetes adatkapcsolat szükséges, ami a Felhasználónak költséggel járhat.

A weboldal szabványos internetes protokollokon keresztül használható.

Az adatkapcsolat esetleges hibáiért az MGtE semminemű felelősséget nem vállal.

Az MGtE a szolgáltatás nyújtása során a Felhasználó vonatkozásában az adatvédelmi tájékoztatóban megadott azonosítást végez.

Az adatvédelmi tájékoztató a honlapon elérhető.

Felelősség: A weboldal  és annak bármilyen frissítése minden esetben „jelenlegi állapotban” kerül a Felhasználóhoz, azért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a szoftver esetlegesen kárt tesz Felhasználó eszközében, és/vagy a használat során a többi szoftverrel vagy hardver eszközzel nem működik megfelelően.

Az MGtE kizár minden felelősséget a Felhasználó(k) által tanúsított magatartásért. Felhasználó saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felel.

Korlátozások:  Felhasználó a weboldal vagy annak bármely részét nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe, nem ruházhatja át, nem módosíthatja, nem alakíthatja, változtathatja át, azzal semmilyen formában nem rendelkezhet.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy politikai, a témába nem vágó, obszcén, stb adatokat, megjegyzéseket, képeket, file-kat, hozzászólásokat, bárminemű megnyilvánulást stb. az oldalról eltávolítjuk, az ilyen tartalmakat generáló, megosztó Felhasználókat (személyeket) figyelmeztetés nélkül kizárjuk a weboldalról.

Felhasználó nem jogosult a weboldalt sem politikai célokból, sem reklámozás vagy promóciós célokból felhasználni.

A weboldal által tagdíjfizetéshez és az esetlegesen meghirdetésre kerülő térítéses szakmai rendezvények részvételi díjának befizetéséhez az MGtE honlapján fizetési szolgáltatási lehetőséget biztosít az ún.  SimplePay szolgáltatáson keresztül. E szolgáltatás a fizetési szolgáltató jogosultjával való szerződéses kapcsolaton alapul, a weboldal és az MGtE semminemű ezzel kapcsolatos adatot nem kezel. Ennek használata, igénybevétele kizárólag a Felhasználó saját felelősségére történik.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az MGtE adatkezelő által az mgte.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.
Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám, számlázási cím
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A SimplePay szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a fizetési szolgáltató arra vonatkozó és közzétett feltételeit.

Az OTP SimplePay fizetési megoldásról bővebben a SimplePay fizetési tájékoztatójában olvashat.

Szerzői jogok:

A weboldal és az alapjául szolgáló szoftver a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és egyéb, a szellemi alkotásokat szabályozó jogszabályi rendelkezések védelme alatt áll.

A weboldal és az alapjául szolgáló szoftverhez fűződő valamennyi jog jogosultja az MGtE.

A weboldalon elérhető adatbázisból bármilyen anyagot, adatot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a honlapra történő hivatkozással lehet.

Egyéb rendelkezések:

MGtE fenntartja magának a jogot, hogy bármikor bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon előzetes értesítés nélkül.

Budapest, 2023. június 15.

Scroll to Top