Jogszabályok

Energetika, vízgazdálkodás

TÖRVÉNYEK

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

A törvény hatálya alá tartozik a geotermikus energia kutatása, kinyerése és hasznosítása.

A bányafelügyelet engedélyezi a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kutatását, kinyerését, hasznosítását, az elsődlegesen gyógyászati vagy elsődlegesen mezőgazdasági célú termálvíz kitermelés kivételével.

 • Bányajáradék
 • Kutatás, kinyerés, hasznosítás szabályai (kiemelten a védőidom kérdésköre)
 • Adatszolgáltatás
 • Bírság
 • Fogalommeghatározások

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

A jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve – a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kinyerését és hasznosítását kivéve –, vízjogi engedély szükséges

 • a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
 • a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
 • a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A vízhasználó a vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyben lekötött vagy a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó hatósági szerződésben (a továbbiakban: bányafelügyeleti szerződés) engedélyezett vagy engedély nélkül felhasznált, az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után vízkészletjárulékot köteles fizetni.

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

KORMÁNYRENDELETEK

 • 54/2008. (III.20.) Korm.rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról
 • 122/2015. (V.26.) Korm.rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
 • 203/1998. (XII.19.) Korm.rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
 • 273/2007. (X.19.) Korm.rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 507/2022. (XII.13.) Korm.rendelet a Svájci Szövetségi Tanács és Magyarország Kormánya között létrejött, az Európai Unió kiválasztott tagállamai számára az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését célzó Svájci Hozzájárulás II. időszak végrehajtásáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről

Vészhelyzeti

 • 122/2023. (IV.11.) Korm.rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
 • 526/2022. (XII.16.) Korm.rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
 • 627/2022. (XII.30.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság részére ásványi-nyersanyagellátás biztosítása érdekében egyes törvényi és kormányrendeleti szabályoknak veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

MINISZTERI RENDELETEK

 • 1/2012. (I.20.) NFM rendelet a megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról
 • 7/2012. (II.21.) KIM rendelet az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról
 • 55/2016. (XII.21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről

ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETE

 • 2/2022. (IV.29.) OAH rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
 • 5/2022. (I.24.) SZTFH rendelet a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról
 • 19/2022. (I.28.) SZTFH rendelet a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról
 • 20/2022. (I.31.) SZTFH rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
  • Fogalommeghatározások
  • Kutatás, kinyerés, hasznosítás, védőidom szabályai
  • Adatszolgáltatás
  • Fajlagos érték számítás
 • 29/2022. (I.31.) SZTFH rendelet az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetekkel kapcsolatos részletes szabályokról

Alkalmazás, felhasználás

TÖRVÉNYEK

 • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
 • 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről
 • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

KORMÁNYRENDELETEK

 • 157/2005. (VIII.15.) Korm.rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

MINISZTERI RENDELETEK

 • 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
 • 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
 • 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

Környezetvédelem

KORMÁNYRENDELETEK

 • 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
 • 219/2004. (VII.21.) Korm.rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 • 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 • 306/2010. (XII.23.) Korm.rendelet a levegő védelméről
 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 • 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról

Település-, területrendezés, építésjog

TÖRVÉNYEK

 • 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

KORMÁNYRENDELETEK

 • 147/1991. (XI. 6.) Korm.rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
 • 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

MINISZTERI RENDELETEK

 • 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
 • 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
 • 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 • 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

Közigazgatás (eljáró hatóságok, eljárások)

TÖRVÉNYEK

 • 2021. évi XXXII. törvény a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról

(A geotermikus energiával kapcsolatosan)

„A Hatóság megállapítja

 • a geotermikus energia kutatására, a kutatási terület kialakítására és mértékére,
  • a geotermikus energia kutatásának engedélyezésére, a kutatási engedély tartalmi követelményeire, a kutatási engedélyhez szükséges pénzügyi biztosítékra, az azonos bányavállalkozó jogosultságában álló kutatási területek számára,
  • a geotermikus védőidom meghatározására és kijelölésére,
  • a geotermikus energia kinyerésére és hasznosítására vonatkozó szerződésre, a szerződés megszűnése esetén az új jogosult kijelölése iránti pályázatra, valamint
  • a geotermikusenergia-hasznosító létesítmények, a kitermelt és hasznosított geotermikus energia mennyiségének, és a megállapított geotermikus védőidomok nyilvántartására,
  • az ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartására,

vonatkozó részletes szabályokat.”

KORMÁNYRENDELETEK

 • 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról
 • 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
 • 83/2021. (II.23.) Korm. rendelet egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról
 • 132/2010. (IV.21.) Korm.rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 304/2005. (XII.25.) Korm.rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 • 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet az Európai Bizottság első „NER300” finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 366/2015. (XII. 2.) Korm.rendelet a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 531/2017. (XII.29.) Korm.rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

MINISZTERI RENDELETEK

 • 11/2017. (VIII.25.) MEKH rendelet a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
 • 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 14/2015. (III.31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
 • 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól
 • 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
 • 40/2006. (XII.25.) PM rendelet az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről
 • 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról
 • 61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
 • 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet a szilárd ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, illetve az érték számítására vonatkozó szabályoknak a megállapításáról

ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETE

 • 9/2022. (I.28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól
 • 11/2022. (I.28.) SZTFH rendelet a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól
 • 12/2022. (I.28.) SZTFH rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Adózás

TÖRVÉNYEK

 • 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

KORMÁNYRENDELETEK

 • 197/2022. (VI. 4.) Korm.rendelet az extraprofit adókról
Scroll to Top